Collegebesluiten gemeente Leiden

Collegebesluiten gemeente Leiden Foto: John Brussel

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Besteding lokale VSV-middelen 18.0225
Als centrumgemeente van deze regio voert Leiden samen met onderwijsinstanties en omliggende gemeenten regie om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (VSV) per schooljaar terug te dringen. Langdurig investeren in jongeren en het verbeteren van hun kansen op het behalen van een startkwalificatie loont, zowel in maatschappelijk opzicht als voor de jongeren zelf. Jongeren met een startkwalificatie hebben betere toekomstperspectieven en een sterkere positie op de arbeidsmarkt. Deze regionale aanpak wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, Leiden stelt daarnaast aanvullende VSV middelen beschikbaar die worden ingezet om de doelen van de regionale aanpak te versterken. Op verzoek van de raad is een overzicht geboden van maatregelen die via lokale VSV-middelen worden gefinancierd en hoe deze aansluiten op de doelen van de regionale aanpak.
 
Benoeming lid van de Raad van Toezicht Stichting Pieterskerk Leiden 18.0214
Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer G. (Gerard) Kramer benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Pieterskerk.
 
Onderzoek ondermijning 18.0215
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsinformatiebrief vastgesteld, waarin de leden van de gemeenteraad op de hoogte worden gebracht over de stappen die de afgelopen tijd genomen zijn met betrekking tot het onderwerp ondermijning, de manier waarop de aanpak binnen de gemeente Leiden eruit zou moeten zien en welke kosten dit met zich meebrengt.
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:
 
Vaststelling bestemmingsplan Loswal e.o. 18.0223
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Loswal e.o. en het bestemmingsplan Loswal e.o. gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan is conserverend van aard. Het plangebied ligt in de zuidelijke punt van de Lammenschansdriehoek, tussen het Lammenschansplein, de Trekvliet en het Rijn-Schiekanaal.
 
Raadsvoorstel erratum 2 bij Bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening Leiden 2017 en bijbehorend ligplaatsenplan 18.0238
Met dit erratum voert het college een aantal wijzigingen door in het raadsvoorstel voor de nieuwe Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017 en het bijbehorende ligplaatsenplan. De wijzigingen betreffen het aanpassen van de plankaart behorende bij het ligplaatsenplan en het aanvullen van de bewoording van een inspraakreactie in de nota van beantwoording inspraakreacties.
 
Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Servicepunt71 18.0212
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van Servicepunt71 en dit besluit aan het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71 kenbaar te maken.
 
Nieuwe directeur voor cluster Stedelijke Ontwikkeling gemeente Leiden
Adrian Los begint 13 augustus a.s.
 
Met Adrian Los heeft de gemeente Leiden een gedreven manager in huis weten te halen, die zijn voetsporen ruimschoots verdiend heeft in de ruimtelijke ordening. De afgelopen vijf jaar was hij in Ede werkzaam als directeur Ruimtelijke Ontwikkeling. In Ede heeft hij bijgedragen aan ruimtelijke opgaven, zoals grote woningbouwprojecten, een nieuw station, rondweg en nieuwe werkgebieden. Adrian: ‘Wat ik daar vooral geleerd heb, is hoezeer het teamwork is om de stad te ontwikkelen, niet alleen intern maar ook met de omgeving en partners van buiten’.
 
Adrian is al bekend met Leiden. Van 2006 tot 2008 heeft hij in opdracht van de gemeente Leiden gewerkt aan het Trekvaartplein en de Stationsomgeving.
 
Cluster Stedelijke Ontwikkeling
Het cluster Stedelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad. Voor de optimale ontwikkeling van de beschikbare schaarse ruimte en het handhaven van een hoogwaardige werk- en leefomgeving is creativiteit, betrokkenheid en samenwerking in de regio en de Randstad op de kennisas Rotterdam Delft Leiden van cruciaal belang. Binnen het cluster is veel kennis aanwezig en er is een integrale werkwijze nodig om complexe ontwikkelopgaven tot stand te brengen. Er is een intensieve samenwerking met de overige clusters Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling, Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid, en Beheer.

Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.